Yoshinaka

Cousin of Yoritomo, leader of the Northern Minamoto

Description:
Bio:

Yoshinaka

The Blossoms are Falling MMCDHoward